Αρ.Πρωτ.:395/31-5-2018. Θέμα:«Μελέτη στατικής επάρκειας»

sima_sullogou

 

                Θεσσαλονίκη 31-5-2018                              

                Αριθμ.πρωτ.395

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Μελέτη στατικής επάρκειας


  Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την Υπουργική Απόφαση με αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/19409/1507/2-4-2018 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1643/11-5-2018) ‘’Εφαρμογή της παρ.η του άρθρου 99 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 167)»’’, για να λάβετε γνώση.

  Σύμφωνα με το άρθρο 99 του Ν.4495/2017 και την άνω Υπουργική Απόφαση, θεωρούμε ότι είναι ασφαλές να ζητάτε από τον μηχανικό που εκδίδει τη βεβαίωση του Ν.4495/2017, όταν αφορά κτίσμα, να αναφέρει στην τεχνική έκθεση εάν απαιτείται ή όχι μελέτη στατικής επάρκειας.

           

                                         Με συναδελφικούς  χαιρετισμούς

                                   Η Πρόεδρος                                         Ο Γεν. Γραμματέας

                   Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου            Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Η ως άνω σχετ. Υπουργική Απόφαση βρίσκεται στη μορφή .pdf)