Αρ.Πρωτ.:695/16-11-2015. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4342/2015 [(ΦΕΚ τ.Α’ 143/9-11-2015) - (Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)]»

sima_sullogou

 

 

 

               Θεσσαλονίκη 16-11-2015

               Αρ.πρωτ.695

 

 

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

         Θέμα: Δημοσίευση ν.4342/2015

 

Σας αποστέλλουμε συνημμένα τα αρ.56 και 58 του ν.4342/2015 (ΦΕΚΑ’143/9-11-2015) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», κ.λ.π.», που έχουν διατάξεις συμβολαιογραφικού ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα  στο αρ.56 προβλέπεται η αναστολή μέχρι 30-4-2016 των διατάξεων του Π.Δ.67/2015 που αφορά τη διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών.

Με το αρ.58 παρ.3 τροποποιείται το αρθρ.14 του ΚΕΝΑΚ και προβλέπεται ότι «Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ. Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά στην ηλεκτρονική εφαρμογή «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας» της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr).»

Οι άνω διατάξεις έχουν ισχύ από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από τις 9-11-2015.

 

                                                   Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

                                    Η Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

                           Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση                    Γεώργιος Σούρμπας-Σερέτης

(Οι σχετ. διατάξεις του Ν.4342/2015 βρίσκονται στη μορφή .pdf)