Αρ.Πρωτ.:846/2-11-2012. Θέμα:«Σύνταξη βεβαίωσης μηχανικού του αρ.23 του ν.4014/2011 σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε.»

 

sima_sullogou

 

 

 

 

           Θεσσαλονίκη 2-11-2012

           Αριθμ.πρωτ.846

 

           

Προς:

Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου

Εφετείου Θεσσαλονίκης

 

Θέμα: Σύνταξη βεβαίωσης μηχανικού του αρ.23 του ν.4014/2011 σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών του πληροφοριακού  συστήματος του Τ.Ε.Ε.

 

Σας αποστέλλουμε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα «Τροποποίηση της παρ.16 του αρ.49 του ν.4030/2011 ‘Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις (Α’249)’» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚΑ’ 211/31-10-2012, για να λάβετε γνώση.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 Η Αντιπρόεδρος                         Η Γεν.Γραμματέας       

   Μαρία Χαλκίδου               Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Η σχετ. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου βρίσκεται στη μορφή .pdf)