Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/3-7-2018 - Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης (ΦΕΚ τ.Α΄ 114/29-6-2018)»

sima_sesse                                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 21η

           Αθήνα 3 Ιουλίου 2018

           Αριθμ. Πρωτ. 177

                           Προς

                           Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                             της χώρας

Ταχ. Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ. 106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX              : 210 384 8335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Θεόδωρος Χαλκίδης

 

ΘΕΜΑ: Π.Δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (ΦΕΚ 114 Α)

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σας αποστέλλουμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 59/21-6-2018 με τίτλο «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης», το οποίο δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 114 τευχ. Α’.

 Στο ως άνω υπ’ αριθμ. 59/2018 Π.Δ., καθορίζονται οι κατηγορίες γης γενικής και ειδικής χρήσης (άρθρο 1), οι οποίες και εξειδικεύονται κατά κατηγορία (άρθρα 2 – 16). Η ισχύς του Π.Δ. αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως


                                             
Με τιμή

            Ο Πρόεδρος                                         Ο Γενικός Γραμματέας

        Γεώργιος Ρούσκας                                     Θεόδωρος Χαλκίδης

(Το Π.Δ. 59/2018 βρίσκεται στη μορφή .pdf)