Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.282/8-6-17 - Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4178/2013

sima_sesse

 

      Αθήνα 8 Ιουνίου 2017

      Αριθμ. πρωτ. 282

                                        Προς όλους τους συμβολαιογράφους

                                        της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78

Τηλέφωνα : 210-3307450,60,70,80,90

FAX          : 210-3848335

E-mail      : notaries@notariat.gr

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σε συνέχεια της από 6/6/2017 Ανακοίνωσής μας, σας κοινοποιούμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. 27002/6-6-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)» (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1977/7-6-2017 τευχ. Β’. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα Κ.Υ.Α., η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 παρατείνεται, για τις κατηγορίες 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 9, για σαράντα πέντε (45) ημέρες και μέχρι την 23/7/2017.

Περαιτέρω, σας ενημερώνουμε ότι στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «I) Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κ.λπ.», το οποίο βρίσκεται για επεξεργασία στις επιτροπές της Βουλής, κατατέθηκε τροπολογία – προσθήκη από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. Σταθάκη, με την οποία παρατείνεται μέχρι 27/7/2017 η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου των δασικών χαρτών σε όσες περιοχές η σχετική προθεσμία λήγει την 12/6/2017. Θα επακολουθήσει ανακοίνωσή μας μόλις δημοσιευθεί ο σχετικός νόμος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

                                                 Με τιμή

                                              Ο Πρόεδρος

                                          Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)