Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/24-7-2017 «Κ.Υ.Α. 32969/2017 (ΦΕΚ 2537 Β) – Παράταση προθεσμίας υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4178/2013»

                                                                                            ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29η

sima_sesse

             Αθήνα, 24 Ιουλίου 2017

            Αριθμ. πρωτ. 346

                                                ΠΡΟΣ

                                                Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση     : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα     : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

ΘΕΜΑ: Κ.Υ.Α. 32969/2017 – Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  Σας κοινοποιούμε συνημμένα, προς ενημέρωσή σας, την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. οικ. 32969/20-7-2017 των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 174)» (ΦΕΚ Β’ 2184), όπως ισχύει», η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 2537/22-7-2017 τευχ. Β’.

   Ειδικότερα, σύμφωνα με την ως άνω Κ.Υ.Α., η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 4178/2013 παρατείνεται για εξήντα (60) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που προβλέπεται στο άρθρ. 28 Ν. 4178/2013 (όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει), δηλ. λήγει στις 23-9-2017.

         

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)