Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/22-9-2017 «Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν.4178/2013 μέχρι 23-10-2017»

sima_sesse                               ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 40η

        Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2017

        Αριθμ. πρωτ. 443

                         ΠΡΟΣ

                         Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                           της χώρας

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX              : 210-3848335

E-mail          : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες : Ευτυχία Καραστάθη

 

ΘΕΜΑ: Παράταση υπαγωγής αυθαιρέτων στο Ν. 4178/2013 μέχρι 23-10-2017

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 3327/20-9-2017 τευχ. Β’, η υπ’ αριθμ.  οικ. 39142/20-9-2017  Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/ 2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174) και τροποποίηση της αριθμ. 2254/30-9-2013 απόφασης Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 174)». (ΦΕΚ Β 2184), όπως ισχύει». Συγκεκριμένα, με την ως άνω Κ.Υ.Α., η προθεσμία υπαγωγής στο Ν. 4178/2013 παρατείνεται για τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη της προηγούμενης παράτασης και λήγει στις 23-10-2017, με την πάροδο συνολικά πενήντα (50) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση του Ν. 4178/2013.


Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. ΚΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)