Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 77η/22-12-15 «Υπενθύμιση για Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης»

sima_sesse                ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 77η

 

           Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2015

           Αριθμ. Πρωτ. 746

 

                                      Προς όλους τους Συμβολαιογράφους

                                      της χώρας

 

Ταχ.Δ/νση   : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78-Αθήνα

Τηλέφωνα   : 210 330 7450,-60,-70,-80,-90

FAX            : 210 384 8335

E-mail        : notaries@notariat.gr

 

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

 Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 § 7 του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/19-2-2013 τ.Α΄) από 1-1-2016 απαιτείται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Π.Ε.Α.) και για κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια μικρότερη των 50τ.μ..          

 Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι σύμφωνα με την παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 2366/5-1-2011 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ «….3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξης αγοραπωλησίας πλήρως αποπερατωμένου ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) υποχρεούται να ελέγξει την εγκυρότητα του ΠΕΑ  από το πληροφοριακό σύστημα του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να προσαρτήσει το έντυπο-απόσπασμα ΠΕΑ, που εκδίδεται από το παραπάνω πληροφοριακό σύστημα και περιέχει τα βασικά στοιχεία του ΠΕΑ. Η υλική πράξη της παράδοσης-παραλαβής ΠΕΑ δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου, συντάσσεται δε και υπογράφεται σχετική πράξη.»

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας