Εισόδημα

14/03/2019

Αρ.Πρωτ.:185/7-3-2019. Θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικά με την υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων»

download περισσότερα
05/12/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.351/3-12-2018 - Έλεγχοι τραπεζικών λογαριασμών

download περισσότερα
25/06/2018

Αρ.Πρωτ.:449/22-6-2018. Θέμα:«Διαβίβαση εγκυκλίων (ΠΟΛ.1116, 1115, 1109 & 1113/2018) αρμοδιότητας Α.Α.Δ.Ε. - Ν.4549/2018 (ΦΕΚ τ.Α΄ 105/14-6-2018)»

download περισσότερα
13/10/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/12-10-2017 «Ν.4490/2017 άρθρο 14ο – Παράταση προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης (ΦΕΚ 150 Α)»

download περισσότερα
11/10/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.477/10-10-17 - Παράταση προθεσμίας για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης

download περισσότερα
02/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 67η/23-12-2016 «Νόμος 4446/2016: Αναστολή του Φόρου Υπεραξίας - Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954»

download περισσότερα
02/01/2017

Αρ.Πρωτ.:1017/23-12-2016. Θέμα: Κοινοποίηση του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 240/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
02/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 68η/27-12-2016 «Νόμος 4446/2016 – Ειδικότερα θέματα»

download περισσότερα
03/02/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/2-2-2015 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1032/26-1-2015 - "Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος από μεταβίβαση τίτλων και ολόκληρης επιχείρησης μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013)"»

download περισσότερα
21/01/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 6η/20-1-2015 «Κοινοποίηση του με αριθμ.πρωτ.Δ12 1006031 ΕΞ 2015/19.1.2015 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων-Έκπτωση ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα»

download περισσότερα
05/12/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 90η/2-12-2014 «Φορολογική μεταχείριση των αμοιβών, που εισπράττουν οι συμβολαιογράφοι»

download περισσότερα
05/12/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.500/2-12-2014 - Παραδείγματα φορολόγησης συμβολαιογραφικών αμοιβών

download περισσότερα
04/11/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 83η/3-11-2014 «Ενημέρωση σχετικά με το Ν.4305/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 237/31-10-2014)»

download περισσότερα
03/11/2014

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.458/31-10-2014 για τη δημοσίευση του Ν.4305/2014 ΦΕΚ Α΄ 237/31-10-2014 «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 (Α’ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις»

download περισσότερα
13/10/2014

Αρ.Πρωτ.:1003/10-10-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1216/2014 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα:"Κοινοποίηση των διατάξεων της περίπτωσης β΄ του άρθρου 23 του ν.4172/2013"»

download περισσότερα
26/06/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 59η/25-6-2014 «Κοινοποίηση ΠΟΛ.1164/2014 - "Εκκαθάριση τροποποιητικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων"»

download περισσότερα
21/03/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 41η/19-3-2014 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1078/17.3.2014 (Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014)»

download περισσότερα
12/03/2014

Αρ.Πρωτ.:242/6-3-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση των με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1049/11-2-2014 "Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011" και 1059/24-2-2014 "Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων", εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών»

download περισσότερα
10/02/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 19η/7-2-2014 «Προσθήκη παρ.22 στο αρθρ.72 του Ν.4172/2013»

περισσότερα
30/07/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 29η/29-7-2013 «ΠΟΛ.1173/10-7-13 "Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης φόρου κερδών υπεραξίας κεφαλαίου από τη μεταβίβαση ακινήτων και καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αυτής"»

download περισσότερα
27/07/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 27η/25-7-2013 «Διαβίβαση Ν.4172/2013»

download περισσότερα
26/07/2013

Αρ.Πρωτ.:550/24-7-2013. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4172/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 167/23-7-2013) "Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4046/2012, του ν.4093/2012 και του ν.4127/2013 και άλλες διατάξεις"»

download περισσότερα
26/06/2013

Αρ.Πρωτ.:452/25-6-2013. Θέμα:«Κοινοποίηση διατάξεων της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων χρεών «τελευταίας ευκαιρίας» της υποπαραγράφου Α1 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του Ν.4152/2013 (ΦΕΚ 107 Α/09.05.2013)-ΠΟΛ.1140/14-6-2013»

download περισσότερα
28/05/2013

Αρ.Πρωτ.:398/27-5-2013. Θέμα:«Επιμέρους διατάξεις του Ν.4152/2013 - ΠΟΛ.1111 & 1112/2013 για ρύθμιση οφειλών»

download περισσότερα