Συμβολαιογραφικές Πράξεις

17/09/2021

Αρ.Πρωτ.:540/15-9-2021. Θέμα:«Πληρεξουσιότητα για δήλωση του πατρικού επωνύμου τέκνου που αναγνωρίστηκε με συμβολαιογραφική πράξη»

περισσότερα
30/08/2021

Αρ.Πρωτ.:501/26-8-2021. Θέμα:«Υποβολή τριμήνων καταστάσεων ζώντων διαθετών στο Πρωτοδικείο Αθηνών»

download περισσότερα
14/07/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 45η/14-7-2021 - Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000

download περισσότερα
13/07/2021

Αρ.Πρωτ.:444/12-7-2021. Θέμα:«Οριστικοποίηση προσυμφώνου από εργολάβο»

περισσότερα
06/07/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.291/2-7-2021 - Διευκρινίσεις για την ηλεκτρονική αποστολή των καταστάσεων διαθηκών

download περισσότερα
06/07/2021

Αρ.Πρωτ.:415/6-7-2021. Θέμα:«Αποστολή τριμήνων καταστάσεων ζώντων διαθετών στο Πρωτοδικείο Αθηνών»

download περισσότερα
25/06/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.264/18-6-2021 - Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων διαθηκών ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

download περισσότερα
23/06/2021

Αρ.Πρωτ.:381/22-6-2021. Θέμα:«Οριστικοποίηση προσυμφώνων»

download περισσότερα
22/06/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.257/18-6-2021 - Ηλεκτρονική αποστολή καταστάσεων διαθηκών

download περισσότερα
11/06/2021

Αρ.Πρωτ.:343/10-6-2021. Θέμα:«Αποστολή αντιγράφων με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο»

περισσότερα
03/06/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.225/3-6-2021 - Αποστολή συμβολαίων δικαστικών και εισαγγελικών λειτουργών

download περισσότερα
24/05/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/24-5-2021 «Συναινετικό διαζύγιο με έγγραφη συμφωνία ή κοινή ψηφιακή δήλωση των συζύγων (άρθρ.4 Ν.4800/2021 – ΦΕΚ 81 Α/21-5-2021)»

download περισσότερα
23/03/2021

Έγγραφο Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.105/23-3-2021 - Αποστολή στατιστικού πίνακα συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2020

download περισσότερα
01/03/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/1-3-2021 «Μη προσκόμιση δικαιολογητικών στα συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων στο πλαίσιο του νέου πτωχευτικού νόμου καθώς και των υπό ασφαλιστική εκκαθάριση εταιρειών»

download περισσότερα
09/02/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 7η/8-2-2021 «Μεταγραφή/Καταχώρηση Πρακτικών Διαμεσολάβησης κατά παράβαση του άρθρ.8 παρ.4 Ν.4640/2019»

download περισσότερα
27/01/2021

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.16/27-1-2021 - Υπενθύμιση σχετικά με την υποχρέωση αποστολής στοιχείων προς την Αρχή Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες κ.λπ. για συμβόλαια αλλοδαπών

download περισσότερα
21/01/2021

Αρ.Πρωτ.:51/19-1-2021. Θέμα:«Υπενθύμιση σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για την αποστολή στοιχείων συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς»

download περισσότερα
11/01/2021

Αρ.Πρωτ.:4/5-1-2021. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2020»

download περισσότερα
12/06/2020

Αρ.Πρωτ.:478/12-6-2020. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων των παρ.4 και 5 του αρθρ.20 του Ν.3889/2010 για τις πράξεις αποδοχής κληρονομιάς»

περισσότερα
19/05/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/18-5-2020 - Παράταση προθεσμίας υποβολής στατιστικού πίνακα έτους 2019

download περισσότερα
04/02/2020

Αρ.Πρωτ.:100/3-2-2020. Θέμα:«Ενημέρωση σχετικά με τα μεγαρόσημα ΤΑΧΔΙΚ»

download περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:37/15-1-2020. Θέμα:«Υπενθύμιση σχετικά με τις υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων για την αποστολή στοιχείων συμβολαίων με συμβαλλόμενους αλλοδαπούς»

download περισσότερα
17/01/2020

Αρ.Πρωτ.:10/8-1-2020. Θέμα:«Στατιστικοί πίνακες συμβολαιογραφικών πράξεων έτους 2019»

download περισσότερα
19/12/2019

Αρ.Πρωτ.:684/17-12-2019. Θέμα:«Επιτροπή Ελέγχου Περιουσιακής Κατάστασης Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών»

download περισσότερα