ΝΕΑ

ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ

17/08/2017

Αρ.Πρωτ.:884/8-8-2017. Θέμα:«Αρμοδιότητα έκδοσης πιστοποιητικού άρθρ.20 ν.3889/2010 (δασικό πιστοποιητικό)»

download περισσότερα
17/08/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 34η/9-8-2017 «Διαβίβαση εγγράφων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε.»

download περισσότερα
17/08/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/4-8-2017 - «Υπουργική Απόφαση Γ.Δ.Ο.Π. 0001175 ΕΞ 2017 (ΦΕΚ 2723 Β/3-8-2017) ''Ρυθμίσεις θεμάτων στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων''»

download περισσότερα
16/08/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 32η/3-8-2017 «Ν.4483/28-7-2017 (ΦΕΚ 107 Α/31-7-2017)»

download περισσότερα
01/08/2017

Αρ.Πρωτ.:878/31-7-2017. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4483/2017 που περιέχει διάταξη για τη βεβαίωση Τ.Α.Π.»

download περισσότερα
28/07/2017

Αρ.Πρωτ.:872/28-7-2017. Θέμα:«Διαβίβαση εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αριθμ.πρωτ.83942/27-7-2017 - Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ‘’Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)’’»

download περισσότερα