Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/13-1-2021 «Ασφαλιστική ενημερότητα και εξαιρέσεις αυτής»

sima_sesse                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1η

       Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2021

       Αριθμ. Πρωτ. 6

                                        ΠΡΟΣ

                                        Όλους τους συμβολαιογράφους

                                                                                        της Χώρας

 

Ταχ.Δ/νση    : Γ. Γενναδίου 4 - Τ.Κ.106 78, Αθήνα

Τηλέφωνα    : 210-3307450,60,70,80,90

FAX               : 210-3848335

E-mail           : notaries@notariat.gr

Πληροφορίες  : Βασιλική Αραχωβίτη

 

ΘΕΜΑ: «Ασφαλιστική ενημερότητα και εξαιρέσεις αυτής»

 

Κυρίες και κύριοι Συνάδελφοι,

Σας κοινοποιούμε με την παρούσα προς ενημέρωσή σας την με αριθ. 42/6/4-1-2021 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄3), με την οποία τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε η υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υπουργική Απόφαση που αφορά στην «Διαδικασία χορήγησης και περιεχόμενο του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας και της Βεβαίωσης Οφειλής του e-Ε.Φ.Κ.Α.» (Β' 1559), που εκδόθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 29 και 30 του ν. 4611/2019 (Β΄ 73).

Η ισχύς της σχετικής αποφάσεως άρχεται στις 04.01.2021, ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.

Επιγραμματικά αναφέρονται ότι:

  1. Στο άρθρο 1 της νέας υπουργικής απόφασης (Υ.Α. οικ. 42/6/4-1-2021), με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 1 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α., επιχειρείται κατά κύριο λόγο η εναρμόνιση της διατάξεως αυτής με το άρθρο 23 του ν. 4611/2019, όπως ισχύει μετά την πρόσφατη τροποποίησή του με το άρθρο 39 του ν. 4756/2020.
  2. Στο άρθρο 2 της νέας υπουργικής απόφασης, με το οποίο αντικαθίσταται το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α., προβλέπονται οι απαλλαγές-εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.  

Μεταξύ άλλων, με τη νέα υπουργική απόφαση, εισάγονται δύο νέες περιπτώσεις εξαιρέσεως από την υποχρέωση προσκόμισης Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ).

Ειδικότερα:

α) Με την περίπτωση 3 εισάγεται το πρώτον εξαίρεση από την υποχρέωση προσκόμισης ΑΑΕ για τους μεταβιβάζοντες αγροτεμάχια  αντικειμενικής αξίας κάτω των 5.000 ευρώ.

β) Με την περίπτωση 20 εισάγεται το πρώτον εξαίρεση ως εξής:

«20. Για διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή τροποποίηση αυτών, εφόσον τουλάχιστον ένας από τους συμβαλλόμενους στις ως άνω πράξεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης –θα αποκτήσει εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου αξίας τουλάχιστον ίσης και όχι μεγαλύτερης κατά ποσοστό 10% της αξίας του εμπράγματου δικαιώματος που είχε, όπως αυτή προσδιορίζεται για την επιβολή του φόρου μεταβίβαση ακινήτων».

γ) Συγκεκριμένα, ως προς την εφαρμογή των διατάξεων της συγκεκριμένης περίπτωσης 20 του άρθρου 2 της νέας υπουργικής απόφασης σημειώνονται τα εξής:

Οι πράξεις και οι συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ ορίζονται ρητώς και αποκλειστικώς στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 όπως ισχύει και στο άρθρο 1 της άνω υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.. 

Μεταξύ των πράξεων αυτών περιοριστικώς αναφέρονται στα ακίνητα οι εξής πράξεις :

Α. «Για τη μεταβίβαση ακινήτων λόγω πώλησης, γονικής παροχής ή δωρεάς από τον πωλητή, τον παρέχοντα τη γονική παροχή ή δωρεά, […]» (άρθρο 23 περ. στ) του ν. 4611/2019 όπως ισχύει και άρθρο 1 περ. 6 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.) και

Β. « Για τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου από τον παρέχοντα το εμπράγματο δικαίωμα, με την επιφύλαξη του άρθρου 25» (άρθρο 23 περ. ζ) ν. 4611/2019 όπως ισχύει και άρθρο 1 περ. 7 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α.).

Με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020 Υ.Α. όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, εισάγονται εξαιρέσεις από την υποχρέωση προσκόμισης ΑΑΕ, ορισμένων περιοριστικά αναφερόμενων προσώπων, τα οποία συναλλάσσονται στις πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση ΑΑΕ που ορίζονται στο άρθρο 23 του ν. 4611/2019 και το άρθρο 1 της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υ.Α.

Η διανομή ή ανταλλαγή κοινών ακινήτων, η σύσταση οριζόντιας ή κάθετης ιδιοκτησίας ή η τροποποίηση αυτών, ΔΕΝ συνιστούν κατά το ν. 4611/2019 όπως ισχύει και την κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα και ισχύουσα υπ’ αριθ. 15435/913/16-4-2020  υπουργική απόφαση, πράξεις και συναλλαγές για τις οποίες απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επομένως, με την περ. 20 που εισήχθη με το άρθρο 2 της με αριθμό 42/6/4.1.2021 Υ.Α. επιχειρείται να εισαχθεί εξαίρεση ορισμένων προσώπων για πράξεις για τις οποίες δεν προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης ΑΑΕ  ΟΥΤΕ  στο νόμο ΟΥΤΕ στην κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υ.Α..

Συνεπώς, η ανωτέρω περίπτωση 20 δεν μπορεί να εφαρμοστεί, επειδή δεν ερείδεται σε καμία διάταξη της κείμενης εφαρμοστέας νομοθεσίας.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Ρούσκας

(Η ως άνω σχετ. ΥΑ βρίσκεται στη μορφή .pdf)