Αρ.Πρωτ.:518/22-6-2012. Θέμα:«Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων»

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ        Θεσσαλονίκη 22-6-2012
ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                   Αριθμ.πρωτ.518

Προς:
Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
Εφετείου Θεσσαλονίκης

Θέμα: Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων.

Σας διαβιβάζουμε το με αριθμ.πρωτ.1046/16-11-2011 έγγραφο του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β.Ελλάδος και το με αριθμ.πρωτ.1020517/7-7-2010 έγγραφο της Κτηματολόγιο ΑΕ, τα οποία προσκομίσθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας κατά τη συνάντηση του Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Β.Ελλάδος στις 20-6-2012 και παρακαλούμε για την εφαρμογή τους.
Σας διευκρινίζουμε ότι η εκεί αναφερόμενη γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 451/2010, σας έχει ήδη κοινοποιηθεί με το με αριθμ.πρωτ.630/2011 έγγραφό μας, που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Σ.Σ.Ε.Θ.

                    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
           Η Πρόεδρος                        Η Γεν.Γραμματέας
Ιωάννα Χρουσαλά-Μπιλίση  Αικατερίνη Καρακάση-Μπάτζιου

(Τα σχετ.έγγραφα με αριθμ.πρωτ.1046/16-11-11 & 1020517/7-7-10 βρίσκονται στη μορφή .pdf)