Φορολογική Ενημερότητα

07/01/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 67η/31-12-2019 «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει»

download περισσότερα
13/09/2019

Αρ.Πρωτ.:484/11-9-2019. Θέμα:«Εξαίρεση του εκκαθαριστή επιχείρησης από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις εκκαθάρισης - Γνωμοδότηση με αριθμ.146/2019 του Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
13/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 54η/13-9-2019 «Η υπ’ αριθμ.146/2019 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
23/07/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/22-7-2019 «Απόφαση ΑΑΔΕ για τροποποίηση της ΠΟΛ.1274/2013 σχετικά με το αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρ.12 Ν.4174/2013»

download περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:48/21-1-2019. Θέμα:«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ.9 του άρθρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)»

download περισσότερα
09/01/2018

Αρ.Πρωτ.:24/8-1-2018. Θέμα:«Βεβαίωση οφειλής»

download περισσότερα
26/09/2016

Αρ.Πρωτ.:788/26-9-2016. Θέμα:«ΠΟΛ.1141/16-9-2016 - Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής»

download περισσότερα
05/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 44η/4-8-2016 «Διαβίβαση ΠΟΛ.1118/29-7-2016 - Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογούμενου»

download περισσότερα
16/05/2014

Αρ.Πρωτ.:526/14-5-2014. Θέμα:«Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.»

περισσότερα
07/05/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/5-5-2014 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1124/29-4-14 - "Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ."»

download περισσότερα
10/04/2014

Αρ.Πρωτ.:384/4-4-2014. Θέμα:«Κωδικοποίηση ΠΟΛ.1274/27-12- 2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας»

download περισσότερα
21/03/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/18-3-2014 «Διαβίβαση της με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1065/26-2-2014 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών-"Συμπλήρωση-τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ1274/27.12.2013 και ΠΟΛ1275/27.12.2013 (Β΄ 3395) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν.4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει"»

download περισσότερα
18/03/2014

Αρ.Πρωτ.:292/18-3-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1065/26-2-2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 642/14-3-2014) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών-"Συμπλήρωση-τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ1274/27.12.2013 και ΠΟΛ1275/27.12.2013 (Β΄ 3395) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν.4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει"»

download περισσότερα
08/01/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/7-1-2014 «1) Άρθρο 12 ν.4174/2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής όπως ισχύει με το άρθρο 41 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013 τ. Α΄). ΠΟΛ 1274/2013 και 1275/2013 & 2) ΠΟΛ 1278/2013»

download περισσότερα
12/07/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. Αριθμ.Πρωτ.:156/11-7-2013. «Ανακοίνωση-Διευκρινίσεις για την έκδοση ΑΦΕ»

download περισσότερα
11/07/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/10-7-2013 «Πιστοποίηση των Συμβολαιογράφων και των Συμβολαιογραφικών Εταιρειών στα πλαίσια των ηλεκτρονικών υπηρεσιών TAXISNET»

download περισσότερα
14/05/2013

Αρ.Πρωτ.:354/9-5-2013. Θέμα:«Βεβαίωση οφειλής για χρήση προς το Δημόσιο»

download περισσότερα
15/03/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 8η/12-3-13 «ΠΟΛ.1043/7-3-2013 – Περί αποδεικτικού ενημερότητας σε περίπτωση αναμεταβίβασης ακινήτου σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης (Γνωμοδότηση ΝΣΚ 593/2012)»

download περισσότερα
25/05/2012

Αρ.Πρωτ.:429/23-5-2012. Θέμα:«Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας μέσω διαδικτύου [ΠΟΛ.1123 (ΦΕΚ τ.Β΄ 1665/16-5-2012)]»

download περισσότερα
10/06/2011

Αρ.Πρωτ.:470/9-6-2011. Θέμα:«Βεβαίωση οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο»

download περισσότερα
24/03/2011

Αρ.Πρωτ.:226/17-3-2011. Θέμα:«Φορολογική ενημερότητα ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.»

download περισσότερα
10/05/2010

Αρ.Πρωτ.:449/6-5-2010. Θέμα:«Αποδεικτικό ενημερότητας»

download περισσότερα
14/03/2008

Αρ.Πρωτ.:236/12-3-2008. Θέμα:«Δυνατότητα ή μη εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. σε αποδεικτικά ενημερότητας μηνιαίας ισχύς»

download περισσότερα
21/05/2007

Αρ.Πρωτ.:533/21-5-2007. Θέμα:«Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης περί αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας»

download περισσότερα