Φορολογική Ενημερότητα

12/03/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 10η/12-3-2024 «Α.1038/07.03.2024: Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1275/2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Βεβαίωση οφειλής άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170), όπως ισχύει» (Β’ 3398).»

download περισσότερα
02/01/2024

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 1η/2-1-2024 «Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ σχετικά με τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας»

download περισσότερα
30/10/2023

Αρ.Πρωτ.:554/24-10-2023. Θέμα:«Κοινοποίηση ΥΑ για φορολογική ενημερότητα»

download περισσότερα
30/10/2023

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.193/26-10-2023 - Αλλαγές στην φορολογική ενημερότητα

download περισσότερα
08/05/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 19η/8-5-2023 «Αλλαγές σύμφωνα με το Ν.5036/2023 του ν.4987/2022 ως προς το αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας – ΕΝΦΙΑ και του ν.4611/2019 ως προς την σύμμετρη ικανοποίηση οφειλών προς φορολογική διοίκηση & e-ΕΦΚΑ»

download περισσότερα
06/03/2023

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 9η/3-3-2023 «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Αποδεικτικό Ενημερό-τητας άρθρου 12 ν. 4174/2013 (Α’ 170)» (Β’ 3398)

download περισσότερα
01/03/2023

Αρ.Πρωτ.:118/28-2-2023. Θέμα:«Τροποποίηση διάταξης για αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας»

download περισσότερα
22/08/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/22-8-2022 «Απόφαση Διοικητή ΑΑΔΕ που αφορά στο ποσοστό παρακράτησης επί αποδεικτικού ενημερότητας στις περιπτώσεις ύπαρξης στοιχείων για περιοδικές απαιτήσεις για την είσπραξη των οποίων είναι υποχρεωτική η προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας»

download περισσότερα
03/01/2022

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.506/30-12-2021 - Αλλαγές στη Φορολογική Ενημερότητα-Ερωτηματολόγιο Α.Α.Δ.Ε.

download περισσότερα
22/11/2021

Αρ.Πρωτ.:653/16-11-2021. Θέμα:«Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου που ρυθμίζει την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής κατ’ αρθρ.12 του Κ.Φ.Δ.»

download περισσότερα
07/01/2020

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 67η/31-12-2019 «Τροποποίηση-Συμπλήρωση της απόφασης του ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1274/27.12.2013 (ΦΕΚ 3398 Β΄) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας άρθρου 12 Ν.4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει»

download περισσότερα
13/09/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 54η/13-9-2019 «Η υπ’ αριθμ.146/2019 Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
13/09/2019

Αρ.Πρωτ.:484/11-9-2019. Θέμα:«Εξαίρεση του εκκαθαριστή επιχείρησης από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για πράξεις εκκαθάρισης - Γνωμοδότηση με αριθμ.146/2019 του Ν.Σ.Κ.»

download περισσότερα
23/07/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 46η/22-7-2019 «Απόφαση ΑΑΔΕ για τροποποίηση της ΠΟΛ.1274/2013 σχετικά με το αποδεικτικό ενημερότητας του άρθρ.12 Ν.4174/2013»

download περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:48/21-1-2019. Θέμα:«Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της παρ.9 του άρθρου 12 του ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170)»

download περισσότερα
09/01/2018

Αρ.Πρωτ.:24/8-1-2018. Θέμα:«Βεβαίωση οφειλής»

download περισσότερα
26/09/2016

Αρ.Πρωτ.:788/26-9-2016. Θέμα:«ΠΟΛ.1141/16-9-2016 - Διευκρινίσεις για τη διαδικασία χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας/βεβαίωσης οφειλής»

download περισσότερα
05/08/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 44η/4-8-2016 «Διαβίβαση ΠΟΛ.1118/29-7-2016 - Πιστοποιητικά που χορηγούνται για πώληση ακινήτων με παρακράτηση φόρου ή λοιπών οφειλών του φορολογούμενου»

download περισσότερα
16/05/2014

Αρ.Πρωτ.:526/14-5-2014. Θέμα:«Έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α.»

περισσότερα
07/05/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 52η/5-5-2014 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1124/29-4-14 - "Επικαιροποιημένες Αποφάσεις περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ."»

download περισσότερα
10/04/2014

Αρ.Πρωτ.:384/4-4-2014. Θέμα:«Κωδικοποίηση ΠΟΛ.1274/27-12- 2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας»

download περισσότερα
21/03/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 40η/18-3-2014 «Διαβίβαση της με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1065/26-2-2014 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών-"Συμπλήρωση-τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ1274/27.12.2013 και ΠΟΛ1275/27.12.2013 (Β΄ 3395) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν.4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει"»

download περισσότερα
18/03/2014

Αρ.Πρωτ.:292/18-3-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση της με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1065/26-2-2014 (ΦΕΚ τ.Β΄ 642/14-3-2014) απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών-"Συμπλήρωση-τροποποίηση των Αποφάσεων Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ1274/27.12.2013 και ΠΟΛ1275/27.12.2013 (Β΄ 3395) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και περί Βεβαίωσης οφειλής άρθρου 12 Ν.4174/2013 (Α΄ 170), όπως ισχύει"»

download περισσότερα
08/01/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 3η/7-1-2014 «1) Άρθρο 12 ν.4174/2013 περί αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής όπως ισχύει με το άρθρο 41 του ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/31-12-2013 τ. Α΄). ΠΟΛ 1274/2013 και 1275/2013 & 2) ΠΟΛ 1278/2013»

download περισσότερα