Υπηρεσία Μιας Στάσης

27/09/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 65η/27-9-11 «Εφαρμογή του ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4013/11 και υπηρεσίες μιας στάσης»

download περισσότερα
27/09/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 67η/27-9-11 «Εφαρμογή του ν.3982/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το ν.4013/11 και υπηρεσίες μιας στάσης»

download περισσότερα
20/09/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 61η/20-9-11 «N.4013/2011-σύσταση εταιρειών που εξαιρούνταν λόγω υπαγωγής τους στο Ν.3325/2005, μέσω της Υ.Μ.Σ.»

download περισσότερα
19/09/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 60η/19-9-11 «Σύσταση φαρμακείων μέσω της Υ.Μ.Σ. και εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ.»

download περισσότερα
06/06/2011

Αρ.Πρωτ.:373/20-5-2011. Θέμα:«Οδηγίες για σύσταση Ε.Π.Ε. & Α.Ε. μέσω Γ.Ε.ΜΗ.»

download περισσότερα
30/05/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/30-5-11 «Οδηγίες για Υ.Μ.Σ.»

download περισσότερα
20/04/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 28η/20-4-11 «Κοινοποίηση της υπ' αριθμ.24/19.4.11 εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - ΟΑΕΕ με θέμα: "Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Ν.3419/05)-Υπηρεσίες μιας Στάσης (Ν.3853/10)-Διαδικασία εγγραφής ασφαλισμένου μέσω Υπηρεσιών μιας Στάσης"»

download περισσότερα
19/04/2011

Αρ.Πρωτ.:281/14-4-2011. Θέμα:«Καθορισμός της διαδικασίας ενημέρωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών με την υποβολή δηλώσεων και τις εισπράξεις φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου μέσω των υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.)»

download περισσότερα
13/04/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 25η/13-4-11 «Αριθμός Λογαριασμού ΓΕΜΗ»

download περισσότερα
06/04/2011

Εγκύκλιοι υπ' αριθμ.Κ2-3144/30-3-11, Κ2-3332/4-4-11 & 824/1-4-11 του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας, σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση Εταιρειών

download περισσότερα
31/03/2011

Δημοσίευση στο ΦΕΚ της ΚΥΑ σχετικά με τη σύσταση Α.Ε. & Ε.Π.Ε. με το σύστημα

download περισσότερα
24/03/2011

Αρ.Πρωτ.:237/24-3-2011. Θέμα:«Διοργάνωση σεμιναρίου για σύσταση Α.Ε. & Ε.Π.Ε. με το σύστημα

download περισσότερα
19/07/2010

Αρ.Πρωτ.:950/9-7-2010. Θέμα:«Σύσταση Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (Ν.3853/2010)»

download περισσότερα