Γνωμοδοτήσεις Εισαγγελέων - Ν.Σ.Κ. κλπ.

20/07/1998

Αριθ.Πρωτ.:356/20-7-1998. Θέμα:«Αποδοχή της 787/97 γνωμ. του ΝΣΚ (Παροχές κοινωφελών ιδρυμάτων) (ΠΟΛ 1188/1998)»

download
20/07/1998

Αριθ.Πρωτ.:348/20-7-1998. Θέμα:«Υπαγωγή ή μη σε ΦΠΑ της καταβαλλόμενης αποζημίωσης από τον εκμισθωτή ακινήτου σε μισθωτή αποχωρούντα από το μίσθιο (ΠΟΛ 1179/1998)»

download
13/07/1998

Αριθ.Πρωτ.:326/13-7-1998. Θέμα:«Μεταβιβάσεις αυθαιρέτων κτισμάτων που ανεγέρθηκαν μετά την 31-1-83 (Αριθ. Γνωμ. 633/1998 (ΝΣΚ))»

download
15/06/1998

Αριθ.Πρωτ.:288/15-6-1998. Θέμα:«Δικαιώματα συμβολαιογράφων και τρίτων κατά τη σύνταξης πράξης εξόφλησης πίνακα κατάταξης δανειστών (Αριθ. Γνωμ. 1/1998 (ʼρειος Πάγος))»

download
12/05/1998

Αριθ.Πρωτ.:236/12-5-1998. Θέμα:«Κοινοποίηση της αριθμ.133/98 γνωμ.του ΝΣΚ (Φόρος μεταβίβασης σε περίπτωση μεταγραφής δικαστικής απόφασης) (ΠΟΛ 1114/1998)»

download
23/03/1998

Αριθ.Πρωτ.:152/23-3-1998. Θέμα:«Πλειστηριασμοί (Αριθ. Γνωμ. 2/1998)»

download
09/02/1998

Αριθ.Πρωτ.:62/9-2-1998. Θέμα:«Κοινοποίηση της με αρ.588/97 γνωμοδότησης (Θεώρηση βιβλίων από το διαχειριστή της υπό σύσταση ΑΕ) (ΠΟΛ 1010/1998)»

download
20/01/1998

Αριθ.Πρωτ.:827/20-1-1998. Θέμα:«Εισπρακτέα δικαιώματα στα Υποθηκοφυλακεία του Κράτους σε περιπτώσεις μεταγραφής πράξεων που σχετίζονται με τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων (Αριθ. Γνωμ. 14/18-11-97 (ʼρειος Πάγος))»

download
20/01/1998

Αριθ.Πρωτ.:735/20-1998. Θέμα:«Αποδοχή της αριθμ.483/97 γνωμοδότησης του ΝΣΚ (Δυνατότητα μετάθεσης του χρόνου γενέσεως φορολογικής υποχρεώσεως σε περίπτωση ασκήσεως αγωγής διανομής μεταξύ των συγκληρονόμων (ΠΟΛ 1287/1997)»

download
20/01/1998

Αριθ.Πρωτ.:808/20-1-1998. Θέμα:«Εάν δημόσια διαθήκη που καταρτίσθηκε με καταχώρηση των δηλώσεων του διαθέτη σε Η/Υ είναι έγκυρη (Αριθ. Γνωμ. 16/1997)»

download
20/01/1998

Αριθ.Πρωτ.:790/20-1-1998. Θέμα:«Επιλύεται καταφατικά το θέμα της δυνατότητος εξαλείψεως με ιδιωτικό έγγραφο, υποθήκης εγγεγραμμένης υπέρ του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με συμβολαιογραφικό έγγραφο (Αριθ. Γνωμ. 354/1996 ΝΣΚ)»

download
22/09/1997

Αριθ.Πρωτ.:606/22-9-1997. Θέμα:«Ερώτημα αν η απαλλαγή από ΦΜΑΠ (Ν.2459/97) αναφέρεται σε όλα γενικά τα υπό ανέγερση κτίσματα ή τα αναγειρόμενα με αντιπαροχή και με την προϋπόθεση ότι πρόκειται για πολυκατοικία (Αριθ. Γνωμ. 356/1997 (ΝΣΚ))»

download
10/06/1997

Αριθ.Πρωτ.:377/10-6-1997. Θέμα:«Περί ενοποιήσεως ακινήτων επί ενός των οποίων υφίσταται καθεστώς καθέτου (συν)ιδιοκτησίας και των συνεπεία ταύτης φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΜΑ) (Αριθ. Γνωμ. 180/1997 (ΝΣΚ))»

download
07/02/1997

Αριθ.Πρωτ.:93/07-02-1997. Θέμα:«Πότε γνωμοδοτεί ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου (Αριθ. Γνωμ. 1/1997)»

download
18/12/1996

Αριθ.Πρωτ.:35/18-12-1996. Θέμα:«Εισπραττόμενα δικαιώματα μεταγραφής (Αριθ. Γνωμ. 1/1996 (Εισ. Πρωτ. Χαλκιδικής))»

download
16/10/1996

Αριθ.Πρωτ.:639/16-10-1996. Θέμα:«Συγκύριοι οικοπέδου από συνένωση που δεν ανεγείρουν οι ίδιοι οικοδομή στο ενιαίο οικόπεδο εντός τριετίας ή πενταετίας, οφείλουν ΦΜΑ (συνένωσης) (Αριθ. Γνωμ. 474/1987 (Νομική Δ/νση Υπ. Οικονομικών))»

download
20/09/1996

Αριθ.Πρωτ.:505/20-9-1996. Θέμα:«Δυνατότητα σύνταξης πράξης εξόφλησης πλειστηριάσματος σύμφωνης με οριστική δικαστική απόφαση πριν αυτή τελεσιδικήσει, και χωρίς κοινοποίηση στους ηττηθέντες διαδίκους (Αριθ. Γνωμ. 9/1996)»

download
18/07/1996

Αριθ.Πρωτ.:427/18-7-1996. Θέμα:«Αυτούσια απόδοση ακινήτων ως αποκτημάτων γάμου στη σύζυγο από οφειλέτη του Δημοσίου δεν συνιστά νομικό κώλυμα σε τυχόν πλειστηριασμούς που θα επισπεύσει το Δημόσιο για αυτά τα ακίνητα ή άλλα χρέη του οφειλέτη (Αριθ. Γνωμ. 213/1996 (ΝΣΚ))»

download
12/07/1996

Αριθ.Πρωτ.:328/12-7-1996. Θέμα:«Έρευνα κύρους του τίτλου κτήσεως και άρνηση μεταγραφής από υποθηκοφύλακα (Αριθ. Γνωμ. 5/1996)»

download
19/06/1996

Αριθ.Πρωτ.:388/19-06-1996. Θέμα:«Υποχρεωτική ή όχι η παράσταση δικηγόρων στις χρονομεριστικές ή μισθώσεις γενικώς (Αριθ. Γνωμ. 7/1996)»

download
12/06/1996

Αριθ.Πρωτ.:381/12-6-1996. Θέμα:«Δυνατότητα δικαιούχου αποκτήσεως κατοικίας από τον Αυτόνομο Οικοδομικό Οργανισμό Αξιωματικών (ΑΟΟΑ) να τύχει απαλλαγής από ΦΜΑ κατά την αγορά άλλου ακινήτου, αν δεν έχει εκδοθεί από το Δ.Σ. η πράξη περί μεταβίβασης κυριότητας. (Αριθ. Γνωμ. 831/1995 (ΝΣΚ))»

download
19/03/1996

Αριθ.Πρωτ.:193/19-3-1996. Θέμα:«Υπολογισμός ΦΜΑ επί πλασματικής ή επί αντικειμενικής αξίας, κατά τη μεταβίβαση από τους οικοπεδούχους στην εργολήπτρια εταιρεία ως εργολαβικό αντάλλαγμα (Αριθ. Γνωμ. 839/1995 (ΝΣΚ))»

download
21/02/1996

Αριθ.Πρωτ.:117/21-2-1996. Θέμα:«Νομικός χαρακτηρισμός χάριν εκτιμήσεως περί υπαγωγής ή μη εις ΦΜΑ συμβάσεως τροποποιήσεως συστάσεως καθέτων ιδιοκτησιών μεταξύ συνιδιοκτητών τριών τοιούτων ιδιοκτησιών και του ιδιοκτήτου της τετάρτης τούτων κλπ. (Αριθ. Γνωμ. 254/1990 (ΝΣΚ))»

download
20/02/1996

Αριθ.Πρωτ.:78/20-2-1996. Θέμα:«Εφαρμογή παρ. 10 άρθρου 14 Ν.1882/90 με βάση το τίμημα που αναγράφεται στο συμβόλαιο (μεγαλύτερο αντικειμενικής αξίας ακινήτου) και σε περιπτώσεις διανομής ή ανταλλαγής ακινήτων. Και: Αν ισχύει μείωση φόρου υπερτιμήματος στο ήμισυ σε συνένωση ακινήτων όπου κτίσθηκε οικοδομή με αντιπαροχή και στη συνέχεια μεταβιβάστηκαν. (Αριθ. Γνωμ. 559/1995 (ΝΣΚ))»

download