Εταιρίες

16/12/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 64η/11-12-2013 «Κοινοποίηση ΠΟΛ.1251/25-11-13 -"Διευκρινήσεις σχετικά με τις δηλώσεις καταβολής φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στις περιπτώσεις σύστασης κεφαλαιουχικών εταιρειών βάσει των διατάξεων του Ν.3853/2010"»

download περισσότερα
16/12/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 65η/12-12-2013 «Κοινοποίηση ΠΟΛ.1262/11-12-13 -"Οδηγίες για τη μετατροπή εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε ΙΚΕ καθώς και για τη μετατροπή ΙΚΕ σε εταιρία άλλης νομικής μορφής με τις διατάξεις του Ν.4072/2012"»

download περισσότερα
03/12/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 60η/25-11-2013 «Κατάταξη νεοϊδρυόμενων εταιρειών στο κατά περίπτωση αρμόδιο Επιμελητήριο»

download περισσότερα
02/08/2013

Αρ.Πρωτ.:575/2-8-2013. Θέμα:«Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία»

download περισσότερα
06/06/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/5-6-2013 «Ν.4155/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 120/29-5-2013) & Ν.4156/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 122/31-5-2013)»

download περισσότερα
30/04/2013

Αρ.Πρωτ.:342/26-4-2013. Θέμα:«Διατυπώσεις δημοσίευσης μείωσης κεφαλαίου Ε.Π.Ε.»

download περισσότερα
29/04/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 13η/25-4-13 «Επιβολή Φ.Σ.Κ. στο εισφερόμενο κεφάλαιο της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ιδρύεται κατά τις διατάξεις του Ν.4072/2012»

download περισσότερα
23/04/2013

Αρ.Πρωτ.:319/19-4-2013. Θέμα:«Καταχώρηση τροποποιήσεων καταστατικών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. Γ.Ε.ΜΗ.»

download περισσότερα
15/03/2013

Αρ.Πρωτ.:189/13-3-2013. Θέμα:«Υποχρέωση ή μη προσάρτησης βεβαίωσης μηχανικού»

download περισσότερα
12/02/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 5η/11-2-13 «Προτυποποιημένα κατασταστικά Ανωνύμου Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας, Ομορρύθμου Εταιρείας και Ετερορρύθμου Εταιρείας»

download περισσότερα
14/12/2012

Αρ.Πρωτ.:1009/14-12-2012. Θέμα:«Κατώτατα όρια εταιρικού κεφαλαίου Α.Ε. & Ε.Π.Ε.»

download περισσότερα
06/12/2012

Αρ.Πρωτ.:982/5-12-2012. Θέμα:«Ασφαλιστική αντιμετώπιση των μελών Δ.Σ. Α.Ε από τον Ο.Α.Ε.Ε.»

download περισσότερα
04/10/2012

Αρ.Πρωτ.:730/2-10-2012. Θέμα:«Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία με τις διατάξεις του άρθρου 283 του Ν.4072/2012»

download περισσότερα
19/09/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/18-9-2012 «Διαδικασία αυτοαπογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. - Αντίγραφα καταστατικών των εταιρειών»

download περισσότερα
10/09/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 33η/5-9-12 «Εγκύκλιος οδηγία του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) περί Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ)»

download περισσότερα
02/08/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 30η/16-7-12 «Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ν.4072/2012 ΦΕΚ 86 Α΄/11.4.1012 «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος-Νέα εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες ακινήτων-Ρυθμίσεις θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις»)»

download περισσότερα
04/05/2012

Αρ.Πρωτ.:366/3-5-2012. Θέμα:«Διόρθωση σφάλματος στη με αριθμ.πρωτ.364/2-5-2012 εγκύκλιό μας (Ν.4072/12-Νέα εταιρική μορφή κλπ.)»

download περισσότερα
03/05/2012

Αρ.Πρωτ.:364/2-5-2012. Θέμα:«Ν.4072/2012 (ΦΕΚ τ.Α’ 86/11-4-2012) [Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις]»

download περισσότερα
15/02/2012

Αρ.Πρωτ.:159/15-2-2012. Θέμα:«Υπεραξία κατά τη σύσταση ομόρρυθμης εταιρείας συστεγαζόμενων φαρμακείων»

download περισσότερα
07/02/2011

Αρ.Πρωτ.:85/31-1-2011. Θέμα:«Η εταιρεία η οποία είχε συσταθεί συμβολαιογραφικά ως ΕΠΕ, αλλά δεν τήρησε τις απαιτούμενες από το Ν.3190/1955 διατυπώσεις δημοσιότητας (αδημοσίευτη ΕΠΕ) αποτελεί "εν τοις πράγμασι" (de facto) προσωπική ομόρρυθμη εταιρεία και τα ιδρυτικά μέλη της ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρον για τις υποχρεώσεις τις εταιρείας»

download περισσότερα
09/10/2009

Αρ.Πρωτ.:917/6-10-2009. Θέμα:«Καθορισμός των αλλοδαπών εταιρειών που εδρεύουν σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμπίπτουν στην Οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003, καθώς και του εντύπου απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου επί δικαιωμάτων και τόκων που καταβάλλονται στις εταιρείες αυτές»

download περισσότερα
28/07/2009

Αρ.Πρωτ.:710/22-7-2009. Θέμα:«Κοινοποίηση διατάξεων άρθρων 23 & 24 Ν.3763/09»

download περισσότερα
16/07/2009

Αρ.Πρωτ.:678/8-7-2009. Θέμα:«Τροποποίηση Ν.3190/55 περί Ε.Π.Ε.»

download περισσότερα
06/07/2009

Αρ.Πρωτ.:635,648/29-6-2009. Θέμα:«Ζητήματα Ανωνύμων Εταιριών»

download περισσότερα