Ε9

10/07/2023

Αρ.Πρωτ.:394/7-7-2023. Θέμα:«Αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) μέσω της εφαρμογής myPROPERTY»

download περισσότερα
02/07/2021

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 41η/1-7-2021 - Υποχρέωση υποβολής από το συμβολαιογράφο δήλωσης στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας των συμβαλλομένων

download περισσότερα
19/12/2019

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 64η/18-12-2019 «Υποχρεώσεις υποβολής δηλώσεως στοιχείων ακινήτων με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας»

download περισσότερα
31/12/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/24-12-2018 «ΠΟΛ. 1232/2018 – Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)»

download περισσότερα
12/06/2015

Αρ.Πρωτ.:375/12-6-2015. Θέμα:«ΠΟΛ.1115/2015 - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 3 και 6 του ν.4328/2015»

download περισσότερα
26/05/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/25-5-2015 «Υποχρέωση υποβολής δήλωσης Ε9 από ΟΤΑ»

download περισσότερα
04/02/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.63/2-2-15 - Ορθή επανάληψη της εγκυκλίου 12/30-1-15

download περισσότερα
03/02/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 12η/30-1-2015 «Διατάξεις αρθρ.86 του Ν.4316/2014 - Τροποποίηση των διατάξεων του αρθρ.23 του Ν.3427/2005 και του αρθρ.6 § 3α του Ν.4223/2013, όπως ισχύουν, ως προς τις ημερομηνίες υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9)»

download περισσότερα
15/11/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 88η/14-11-2014 - Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1237/11.11.2014 με θέμα:«Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) από την 1η Ιανουαρίου 2014»

download περισσότερα
12/03/2014

Αρ.Πρωτ.:242/6-3-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση των με αριθμ.πρωτ.ΠΟΛ.1049/11-2-2014 "Καθορισμός του τρόπου υποβολής της δήλωσης και απόδοσης του φόρου που παρακρατείται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011" και 1059/24-2-2014 "Διαχείριση τροποποιητικών δηλώσεων στοιχείων ακινήτων", εγκυκλίων του Υπουργείου Οικονομικών»

download περισσότερα
21/02/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 23η/20-2-2014 «Κοινοποίηση της ΠΟΛ.1052/17-2-2014 του Υπουργείου Οικονομικών, (ΦΕΚ Β΄ 389/19-2-2014), με θέμα:"Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2014, τρόπος αναγραφής των ακινήτων, δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται και διαδικασία υποβολής της"»

download περισσότερα
04/10/2011

Αρ.Πρωτ.:807/30-9-2011. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) έτους 2011»

download περισσότερα
18/07/2011

Αρ.Πρωτ.:593/12-7-2011. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων (Ε9) έτους 2011»

download περισσότερα
25/05/2010

Αρ.Πρωτ.:398,400,401/17-5-2010. Θέμα:«Δηλώσεις ακινήτων [(Ε9)-(ΠΟΛ.1038,1040,1041/2010)]»

download περισσότερα
19/03/2009

Αρ.Πρωτ.:203,233/12-3-2009. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2009, δικαιολογητικών εγγράφων που υποβάλλονται με αυτή και ημερομηνίες υποβολής της. Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2009 και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτή»

download περισσότερα
04/02/2008

Αρ.Πρωτ.:116,117/5-2-2008. Θέμα:«Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2008»

download περισσότερα
14/04/2006

Αρ.Πρωτ.:335/14-4-2006. Θέμα:«Υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9) έτους 2006»

download περισσότερα
24/11/2005

Αρ.Πρωτ.:916/24-11-2005. Θέμα:«Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2005»

download περισσότερα
15/09/2005

Αριθ.Πρωτ.:717/15-9-2005. Θέμα:«Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων έτους 2005»

download περισσότερα
22/03/2005

Αριθ.Πρωτ.:251/22-3-2005. Θέμα:«Οδηγίες για την υποβολή εντύπου Ε9»

download περισσότερα
20/01/2005

Αριθ.Πρωτ.:33/17-1-2005. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.15, του άρθρ.6 Ν.3296/04»

download περισσότερα
13/01/2005

Αριθ.Πρωτ.:2/13-1-2005. Θέμα:«Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων φυσικών και νομικών προσώπων, που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2005 (έντυπο Ε9) και δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται μ' αυτήν»

download περισσότερα