Χαρτόσημο

10/07/2023

Αρ.Πρωτ.:386/5-7-2023. Θέμα:«Παροχή διευκρινίσεων και οδηγιών σχετικά με την ένταξη παγίων και μεταβλητών τελών χαρτοσήμου στην ψηφιακή εφαρμογή e-Παράβολο»

download περισσότερα
19/07/2006

Αρ.Πρωτ.:661/19-7-2006. Θέμα:«Απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου των συμβάσεων δανείων που χορηγούνται από το Τ.Π.Δ.»

download περισσότερα
14/06/2006

Αρ.Πρωτ.:425/13-6-2006. Θέμα:«Μη υπαγωγή σε τέλος χαρτοσήμου των εργολαβικών συμβάσεων»

download περισσότερα
19/01/2006

Αρ.Πρωτ.:36/18-1-2006. Θέμα:«Χαρτοσήμανση εργολαβικών»

download περισσότερα
27/01/2005

Αριθ.Πρωτ.:70/27-1-2005. Θέμα:«Δικαιώματα επί εργολαβικών συμβάσεων»

download περισσότερα
19/12/2004

Αριθ.Πρωτ.:871/17-12-2004. Θέμα:«Νέος Φορολογικός Νόμος Ν.3296/2004 (ΦΕΚ τ.Α΄ 253/14-12-2004)»

download περισσότερα
03/04/2002

Αριθ.Πρωτ.:178/3-4-2002. Θέμα:«Κοινοποίηση διατάξεων της από 21-12-2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου »Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις

download
01/04/1999

Αριθ.Πρωτ.:191/1-4-1999. Θέμα:«Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 23,26 και 36 του ν.2682/1999 (ΠΟΛ 1057/1999)»

download
29/08/1994

Αριθ.Πρωτ.:671/29-8-1994. Θέμα:«Τέλος χαρτοσήμου στα δανειστικά συμβόλαια»

download
06/05/1988

Αριθ.Πρωτ.:472/6-5-1988. Θέμα:«Υποχρέωση ή μη προσκόμισης από τον δικαιούχο στεγαστικού δανείου κατά τον κανονισμό του ΟΕΚ βεβαίωσης εργοδότη περί παροχής εξαρτημένης εργασίας και δυνατότητα ή μη χορήγησης απαλλασσόμενου στεγαστικού δανείου στους κληρονόμους αποβιώσαντος δικαιούχου του δανείου αυτού (ΠΟΛ 137/1988)»

download