Εταιρίες

24/02/2009

Αρ.Πρωτ.:174/18-2-2009. Θέμα:«Μεταβίβαση μετοχών κυπριακής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης από ημεδαπό φυσικό ή νομικό πρόσωπο»

download περισσότερα
08/12/2008

Αρ.Πρωτ.:1162/3-12-2008. Θέμα:«Διατυπώσεις δημοσιότητας της έκθεσης του άρθρ.9 του Ν.2190/1920 περί Α.Ε. όπως ισχύει»

download περισσότερα
16/09/2008

Αρ.Πρωτ.:808/19-8-2008. Θέμα:«Αρμόδιοι φορείς για την αποτίμηση της αξίας των εισφερομένων σε είδος περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζομένων με τις διατάξεις του Ν.Δ.1297/72 επιχειρήσεων»

download περισσότερα
22/07/2008

Αρ.Πρωτ.:698/7-7-2008. Θέμα:«Φορολογική αντιμετώπιση Α.Ε. που έχει διαγραφεί από το Μητρώο Α.Ε. της Νομαρχίας χωρίς να περατωθεί η εκκαθάριση της»

download περισσότερα
03/06/2008

Αρ.Πρωτ.:560/3-6-2008. Θέμα:«Α. Τροποποίηση του Ν.3190/1955 περί ΕΠΕ. Β. Σύνταξη οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων εκτός σχεδίου με παλιές αντικειμενικές»

download περισσότερα
23/04/2008

Αρ.Πρωτ.:409/23-4-2008. Θέμα:«Μετοχές Α.Ε. εκμετάλλευσης ακινήτων»

download περισσότερα
12/11/2007

Αρ.Πρωτ.:1012/12-11-2007. Θέμα:«Λήψη άδειας για ΑΕΠΕΥ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς»

download περισσότερα
24/08/2007

Αρ.Πρωτ.:809/24-8-2007. Θέμα:«Τροποποίηση Νόμου περί ανωνύμων εταιρειών»

download περισσότερα
25/11/2005

Αρ.Πρωτ.:980/25-11-2005. Θέμα:«Προέγκριση επωνυμίας νομικών προσώπων πριν τη συστατική τους πράξη»

download περισσότερα
12/03/2004

Αριθ.Πρωτ.:222/12-3-2004. Θέμα:«Παράταση προθεσμιών Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (άρθρ.28 Ν.3229/2004)»

download περισσότερα
20/08/1999

Αριθ.Πρωτ.:1082537/10773/80012/20-8-1999. Θέμα:«Για τη μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών απαιτείται υποχρεωτικά η σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου (Αριθ. Γνωμ. /1997 (Υπ. Οικονομικών))»

download