Συμβολαιογραφικά Δικαιώματα

18/01/2024

Αρ.Πρωτ.:62/16-1-2024. Θέμα:«Ειδικά συμβολαιογραφικά δικαιώματα στις μακροχρόνιες εκμισθώσεις δημοτικών ακινήτων»

download περισσότερα
02/01/2023

Αρ.Πρωτ.:750/20-12-2022. Θέμα:«Είσπραξη συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων κατά την υπογραφή κρατικών συμβολαίων»

περισσότερα
22/11/2022

Αρ.Πρωτ.:672/17-11-2022. Θέμα:«Εξαλείψεις υποθηκών από Α.Ε.Δ.Α.Δ.Π.»

περισσότερα
22/11/2022

Αρ.Πρωτ.:691/21-11-2022. Θέμα:«Τροποποίηση του Κώδικα Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
22/11/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/21-11-2022 «Τροποποιήσεις του Κώδικα Συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
08/06/2022

Αρ.Πρωτ.:392/6-6-2022. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων με συμβαλλόμενους Δήμους»

περισσότερα
18/04/2022

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/15-4-2022 «Αμοιβή διαχειριστικών ενεργειών των συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
14/03/2022

Αρ.Πρωτ.:182/11-3-2022. Θέμα:«Είσπραξη δικαιωμάτων για τη χορήγηση αντιγράφων στους φορείς του Δημοσίου»

περισσότερα
09/11/2021

Αρ.Πρωτ.:623/1-11-2021. Θέμα:«Είσπραξη συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων»

περισσότερα
19/04/2019

Αρ.Πρωτ.:279/16-4-2019. Θέμα:«Ορθή είσπραξη συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων»

περισσότερα
16/04/2019

Αρ.Πρωτ.:271/12-4-2019. Θέμα:«Υποχρεώσεις απόδοσης δικαιωμάτων από σύνταξη κρατικών και τραπεζικών συμβολαίων»

περισσότερα
14/03/2019

Αρ.Πρωτ.:186/7-3-2019. Θέμα:«Συμβολαιογραφικά δικαιώματα για τη σύνταξη πράξης εξάλειψης υποθήκης ή προσημείωσης»

περισσότερα
23/01/2019

Αρ.Πρωτ.:57/22-1-2019. Θέμα:«Συμβολαιογραφικά δικαιώματα για σύνταξη πράξης μετατροπής εταιρίας οποιασδήποτε νομικής μορφής σε Ι.Κ.Ε.»

περισσότερα
09/11/2018

Αρ.Πρωτ.:693/6-11-2018. Θέμα:«Μακροχρόνιες μισθώσεις ακινήτων για τουριστικούς σκοπούς»

download περισσότερα
12/04/2018

Αρ.Πρωτ.:258/12-4-2018. Θέμα:«Συμβολαιογραφική πράξη συναινετικών διαζυγίων»

download περισσότερα
03/11/2017

Αρ.Πρωτ.1037/31-10-2017. Θέμα:«Διαδικασία καταβολής συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων»

download περισσότερα
02/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 67η/23-12-2016 «Νόμος 4446/2016: Αναστολή του Φόρου Υπεραξίας - Κατάργηση της παρ. 6 του άρθρου 10 του ν.δ. 3082/1954»

download περισσότερα
02/01/2017

Αρ.Πρωτ.:1017/23-12-2016. Θέμα: Κοινοποίηση του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ τ.Α’ 240/22-12-2016) «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, τροποποιήσεις του ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
02/01/2017

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 68η/27-12-2016 «Νόμος 4446/2016 – Ειδικότερα θέματα»

download περισσότερα
17/10/2016

Αρ.Πρωτ.:798/3-10-2016. Θέμα:«Κρατικά συμβόλαια»

περισσότερα
20/09/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 54η/19-9-2016 «Τροποποίηση Ν.4001/2011 - Σύσταση Εταιρειών Διανομής Αερίου»

download περισσότερα
21/07/2016

Αρ.Πρωτ.: 682/20-7-2016. Θέμα:«Δικαιώματα αντιγράφων»

περισσότερα
10/12/2015

Αρ.Πρωτ.:752/9-12-2015. Θέμα:«Εκμίσθωση ακινήτων Δήμων και Κοινοτήτων»

download περισσότερα
15/10/2015

Αρ.Πρωτ.:625/15-10-2015. Θέμα: Έκδοση αντιγράφων «Ατελώς προς χρήση του Δημοσίου»

περισσότερα