Συμβολαιογραφικά Δικαιώματα

31/10/2006

Αρ.Πρωτ.:1188/31-10-2006. Θέμα:«Τέλη χαρτοσήμου»

download περισσότερα
31/08/2006

Αρ.Πρωτ.:812/31-8-2006. Θέμα:«Δάνεια σε Δήμους»

download περισσότερα
01/03/2006

Αρ.Πρωτ.:130/1-3-2006. Θέμα:«Καταβολή συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων κατά τη σύνταξη πράξης λήψης δανείου από Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση»

download περισσότερα
07/11/2005

Αριθ.Πρωτ.:898/7-11-2005. Θέμα:«Δικαιώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων (Leasing)»

download περισσότερα
30/08/2005

Αριθ.Πρωτ.:736/30-8-2005. Θέμα:«ʼρθρο 37 Ν.3342/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 131/6-6-2005) «Βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική αξιοποίηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, αδειοδότηση, χρήσεις, λειτουργίες τους-Διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία Γενικής Γραμματείας Ολυμπιακής Αξιοποίησης»

download περισσότερα
17/05/2005

Αριθ.Πρωτ.:452/17-5-05. Θέμα:«Καταστάσεις δικαιωμάτων αντιγράφων και πληρεξουσίων»

download περισσότερα
03/05/2005

Αριθ.Πρωτ.:415/3-5-05. Θέμα:«Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
22/04/2005

Αριθ.Πρωτ.:398α/22-4-05. Θέμα:«Δικαιώματα χρηματοδοτικών μισθώσεων»

download περισσότερα
17/02/2005

Αριθ.Πρωτ.:139/17-2-2005. Θέμα:«Δικαιώματα συμβολαίων ανταλλαγής ακινήτων»

download περισσότερα
25/05/2004

Αρ.Πρωτ.:418/24-5-2004. Θέμα: Έκδοση αντιγράφων «ατελώς προς χρήση του δημοσίου»

περισσότερα
11/03/2002

Αριθ.Πρωτ.:144/11-3-2002. Θέμα:«Δικαιώματα στις πράξεις εξόφλησης πίνακα κατάταξης»

download
09/01/2002

Αριθ.Πρωτ.:10/9-1-2002. Θέμα:«Πιστοποίηση αντικειμενικής αξίας από συμβολαιογράφο»

download
04/04/2000

Αριθ.Πρωτ.:1034484/714/Α0012/ΠΟΛ.1130/4-4-2000. Θέμα:«Φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων (ΠΟΛ.1130/2000)-Γνωμοδότηση ΝΣΚ 65/2000»

download περισσότερα
25/05/1999

Αριθ.Πρωτ.:1039080/631/Α0012/ΠΟΛ.1127/25-5-1999. Θέμα:«Φορολογική αντιμετώπιση των συμβολαιογραφικών δικαιωμάτων για τη σύνταξη κρατικών συμβολαίων (ΠΟΛ.1127/1999)»

download
23/03/1999

Αριθ.Πρωτ.:170/23-3-1999. Θέμα:«Αναλογικά ή πάγια δικαιώματα στις πράξεις εξοφλήσεως πλειστηριασμού»

download
03/02/1999

Αριθ.Πρωτ.:3872/3-2-1999. Θέμα:«Χορήγηση ατελώς αντιγράφων συμβολαίων (Αριθ. Γνωμ. 3872/1999 (Υπουργείο Δικαιοσύνης))»

download
08/11/1996

Αριθ.Πρωτ.:695/8-11-1996. Θέμα:«Αντίγραφα μόνο επικυρωμένα άρθρο 14 Ν.670/77 (σχετ.εγκ.Σ.Σ. 839/79, 999/85, 409/95)»

download
26/03/1996

Αριθ.Πρωτ.:207/26-3-1996. Θέμα:«Αποτίμηση αξίας επί μονομερούς παραιτήσεως από επικαρπία»

download
06/11/1995

Αριθ.Πρωτ.:713/6-11-1995. Θέμα:«Εξοφλήσεις κεφαλαίου, τόκων και εξαλείψεις υποθηκών Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, και Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου»

download
16/06/1993

Αριθ.Πρωτ.:464/16-6-1993. Θέμα:«Δικαιώματα Ταμείου Νομικών και συμβολαιογράφου σε συμβάσεις εγγραφής υποθήκης για ασφάλεια δανείου, που καταρτίστηκε με ιδιωτικό έγγραφο»

download
08/01/1988

Αριθ.Πρωτ.:16/8-1-1988. Θέμα:«Υποχρέωση ή όχι συμβολαιογράφου να επικολλά ένσημα Κλάδου Υγείας μόνο στα αντίγραφα που εισπράττει δικαιώματα»

download