Πλειστηριασμοί

31/05/2016

Αρ.Πρωτ.:588/31-5-2016. Θέμα: Π.Δ.59/24-5-2016 (ΦΕΚ τ.Α΄ 95/27-5-2016) «Τρόπος προσδιορισμού της εμπορικής αξίας του ακινήτου που κατάσχεται σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και καθορισμός του αρμοδίου οργάνου προσδιορισμού της αξίας»

download περισσότερα
19/05/2016

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 22η/18-5-2016 «Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσιεύσεως αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων – Τομέα Ασφάλισης Νομικών (ΕΤΑΑ – ΤΑΝ)»

download περισσότερα
11/05/2016

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.255/11-5-16 - Αποστολή κωδικών χρηστών για την ιστοσελίδα ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών

download περισσότερα
18/11/2015

Αρ.Πρωτ.:695/16-11-2015. Θέμα:«Δημοσίευση Ν.4342/2015 [(ΦΕΚ τ.Α’ 143/9-11-2015) - (Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης πλειστηριασμών - Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)]»

download περισσότερα
30/09/2015

Αρ.Πρωτ.:587/30-9-2015. Θέμα:«Παράταση αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης – ΠΟΛ.1204/4-9-2015 – Υπουργική Απόφαση 1258/2015»

download περισσότερα
22/09/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 58η/18-9-2015 «Π.Δ. 67/2015 (ΦΕΚ 110 Α/17-9-2015) - Διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης αποσπάσματος κατασχετήριας έκθεσης και περιλήψεων πράξεων και δηλώσεων στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων − Τομέα Ασφάλισης Νομικών (Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.)»

download περισσότερα
17/09/2015

Αρ.Πρωτ.:462/10-9-2015. Θέμα:«Μεταβίβαση αυτοκινήτου μέσω αναγκαστικού πλειστηριασμού»

download περισσότερα
03/09/2015

Αρ.Πρωτ.:503/2-9-2015. Θέμα:«Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών και άλλων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης»

download περισσότερα
28/07/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 50η/28-7-2015 «Ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87 Α/23-7-2015) – Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν. 4334/2015 (Α΄ 80) – [Άρθρο 1 – Τροποποιήσεις ΚΠολΔικ]»

download περισσότερα
22/07/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.413/22-7-15 - Δημοσίευση στο ΦΕΚ τ.Β΄ 1525/21-7-15 της ΚΥΑ για παράταση αναστολής πλειστηριασμών μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015

download περισσότερα
21/07/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.411/21-7-15 - Παράταση αναστολής πλειστηριασμών μέχρι τέλος Ιουλίου 2015

download περισσότερα
15/07/2015

Αρ.Πρωτ.:432/15-7-2015. Θέμα:«Διαβίβαση της από 14-7-2015 Π.Ν.Π. περί τραπεζικής αργίας»

download περισσότερα
30/06/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.353/29-6-15 - Αναστολή εργασιών δικαστηρίων & διενέργειας πλειστηριασμών λόγω διεξαγωγής δημοψηφίσματος

download περισσότερα
11/05/2015

Αρ.Πρωτ.:303/4-5-2015. Θέμα:«Ν.4321/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 32/21-3-15) & Ν.4324/2015 (ΦΕΚ τ.Α΄ 44/29-4-15)»

download περισσότερα
07/05/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.:240/6-5-15 σχετικά με τη διεξαγωγή πλειστηριασμών

download περισσότερα
09/01/2015

Αρ.Πρωτ.:15/8-1-2015. Θέμα:«Αναστολή διενέργειας πλειστηριασμών λόγω εκλογών»

download περισσότερα
03/06/2014

Αρ.Πρωτ.:635/3-6-2014. Θέμα:«Διευκρινίσεις σχετικά με τη διενέργεια πλειστηριασμών κατά την 4η Ιουνίου 2014»

download περισσότερα
29/05/2014

Αρ.Πρωτ.:611/27-5-2014. Θέμα:«Εξόφληση καταγγελθέντων απαιτήσεων του Ι.Κ.Α.»

download περισσότερα
29/05/2014

Αρ.Πρωτ.:597/27-5-2014. Θέμα:«Παράταση αναστολής εργασιών και διενέργειας πλειστηριασμών στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης»

download περισσότερα
03/04/2014

Αρ.Πρωτ.:358/31-3-2014. Θέμα:«Αναστολή εργασιών Δικαστηρίων λόγω Εκλογών»

download περισσότερα
08/01/2014

Αρ.Πρωτ.:16/7-1-2014. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4224/2013 - "Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους-Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις"»

download περισσότερα
03/06/2013

Αρ.Πρωτ.:401/28-5-2013. Θέμα:«Διεύρυνση προνομιακής κατάταξης των απαιτήσεων του Δημοσίου από ΦΠΑ επί πλειστηριασμού ή πτωχευτικής εκκαθάρισης (ΠΟΛ.1115/23-5-2013)»

download περισσότερα
05/03/2013

Αρ.Πρωτ.:191/4-3-2013. Θέμα:«Ν.4128/2013-Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου»

download περισσότερα
24/12/2012

Αρ.Πρωτ.:1025/18-12-2012. Θέμα:«Κοινοποίηση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου-Αναστολή πλειστηριασμών»

download περισσότερα