Παραμεθόριες Περιοχές - Αλλοδαποί

11/03/2011

Αρ.Πρωτ.:183/1-3-2011. Θέμα:«Σύσταση επιτροπών αρθρ.29 Ν.1892/1990»

download περισσότερα
10/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1080/31-8-2010. Θέμα:«Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα»

download περισσότερα
08/04/2009

Αρ.Πρωτ.:309/3-4-2009. Θέμα:«Εφαρμογή της θεωρίας του ελέγχου κατά την απόκτηση ακινήτου που κείται σε παραμεθόριες περιοχές από νομικό πρόσωπο»

download περισσότερα
10/02/2009

Αρ.Πρωτ.:101/30-1-2009. Θέμα:«Κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης με συμβαλλόμενο αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας»

download περισσότερα
08/12/2008

Αρ.Πρωτ.:1163/3-12-2008. Θέμα:«Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών, οι οποίοι αιτούνται άσυλο και στερούνται διαβατηρίου»

download περισσότερα
08/12/2008

Αρ.Πρωτ.:1154/2-12-2008. Θέμα:«Διευκρινίσεις σε θέματα χορήγησης ή μη επισημείωσης (apostille) σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία»

download περισσότερα
16/09/2008

Αρ.Πρωτ.:802/19-8-2008. Θέμα:«Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί καταργήσεως της επικύρωσης των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 7/6/1968) η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.844/1978»

download περισσότερα
11/01/2008

Αρ.Πρωτ.:30/11-1-2008. Θέμα:«Οι παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
18/12/2007

Αρ.Πρωτ.:1187/18-12-2007. Θέμα:«Απαγόρευση κατάρτισης δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές του άρθρου 24 του Ν.1892/1990 και του Ν.Δ.22-24/6/1927»

download περισσότερα
06/12/2007

Αρ.Πρωτ.:1123/6-12-2007. Θέμα:«Τροποποίηση του άρθρου 85 του Ν.3386/2005 περί αλλοδαπών»

download περισσότερα
20/03/2007

Αρ.Πρωτ.:309/20-3-2007. Θέμα:«Σύμβαση της Χάγης»

download περισσότερα
01/03/2007

Αρ.Πρωτ.:219/1-3-2007. Θέμα:«Τροποποιήσεις του Ν.3386/2005 περί αλλοδαπών»

download περισσότερα
23/01/2007

Αρ.Πρωτ.:79/22-1-2007. Θέμα:«Απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους πολίτες της Βουλγαρίας και Ρουμανίας»

download περισσότερα
22/01/2007

Αρ.Πρωτ.:78/22-1-2007. Θέμα:«Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

download περισσότερα
29/08/2006

Αρ.Πρωτ.:778/29-8-2006. Θέμα:«Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.85 του Ν.3386/20005 περί εισόδου, διαμονής και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»

download περισσότερα
19/07/2006

Αρ.Πρωτ.:662/19-7-2006. Θέμα:«Σύμβαση Χάγης»

download περισσότερα
23/03/2006

Αρ.Πρωτ.:263/23-3-2006. Θέμα:«Οδηγίες για την εφαρμογή του Ν.1892/1990 στο Νομό Χαλκιδικής»

download περισσότερα
31/08/2005

Αριθ.Πρωτ.:740/31-8-2005. Θέμα:«Ν.3386/2005 (ΦΕΚ τ.Α΄ 212/23-8-2005)

download περισσότερα
21/06/2005

Αριθ.Πρωτ.:564/21-6-2005. Θέμα:«Συμβάσεις σε παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
09/11/2004

Αριθ.Πρωτ.743/9-11-2004. Θέμα:«Ασφάλεια αμυντικών και παραμεθορίων περιοχών»

download περισσότερα
18/04/2003

Αριθ.Πρωτ.:290/18-4-2003. Θέμα:«Χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 32 ν.2459/1997»

download
20/12/2002

Αριθ.Πρωτ.:1074/20-12-2002. Θέμα:«Επικύρωση αντιγράφων εγγράφων (Αριθ. Γνωμ. 381/2002 (ΝΣΚ))»

download
14/01/1998

Αριθ.Πρωτ.:29/14-1-1998. Θέμα:«Μεταβιβάσεις ακινήτων ιδιοκτησίας Ελλήνων, Αλβανών υπηκόων»

download