Λοιπά

18/12/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.369/14-12-2018 - Παράταση προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

download περισσότερα
05/12/2018

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.349/3-12-2018 - Υποχρέωση δήλωσης επαγγελματικού λογαριασμού

download περισσότερα
16/07/2018

Αρ.Πρωτ.:487/5-7-2018. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018»

περισσότερα
16/07/2018

Αρ.Πρωτ.:480/3-7-2018. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
12/04/2018

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 11η/11-4-2018 «Υποχρεώσεις των συμβολαιογράφων που απορρέουν από τον Ν.3691/2008»

download περισσότερα
16/11/2017

Αρ.Πρωτ.1066/15-11-2017. Θέμα:«Κοινοποίηση ΚΥΑ με αριθμ.ΔΕΑΦ1167412/2017 Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης-Οικονομικών σχετικά με τη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού στην Α.Α.Δ.Ε.»

download περισσότερα
03/10/2017

Αρ.Πρωτ.967/29-9-2017. Θέμα:«Διαβίβαση του Ν.4485/2017»

download περισσότερα
28/07/2017

Αρ.Πρωτ.:873/28-7-2017. Θέμα:«Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων στο ταμείο του Σ.Σ.Ε.Θ., που συντάσσονται κατά τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο 2017»

περισσότερα
28/07/2017

Αρ.Πρωτ.:872/28-7-2017. Θέμα:«Διαβίβαση εγκυκλίου του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με αριθμ.πρωτ.83942/27-7-2017 - Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β’ 1445) Κοινής Υπουργικής Απόφασης ‘’Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α’ 240)’’»

download περισσότερα
20/07/2017

Αρ.Πρωτ.:837/19-7-2017. Θέμα:«Προμήθεια τερματικών συσκευών (POS)»

περισσότερα
07/07/2017

Αρ.Πρωτ.:787/30-6-2017. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα
07/07/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.325/6-7-17 - Υποχρέωση χρήσης τερματικών POS

download περισσότερα
05/05/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.215/4-5-17 - Χρήση τερματικών POS

download περισσότερα
02/02/2017

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.44/1-2-17 σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα από τους συμβολαιογράφους

download περισσότερα
14/09/2016

Αρ.Πρωτ.:738/13-9-2016. Θέμα:«Παρακράτηση ποσοστού αμοιβής και διανομή στα μέλη του Σ.Δ.Ε.Ε.Θ.»

download περισσότερα
15/07/2016

Αρ.Πρωτ.:672/12-7-2016. Θέμα: «Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο-Καταβολή δικαιωμάτων κρατικών συμβολαίων»

περισσότερα
12/02/2016

Έγγραφο της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.65/11-2-2016. Θέμα:«Ενημέρωση – Επικαιροποίηση στοιχείων συμβολαιογράφων (Ευρωπαϊκό Μητρώο Συμβολαιογράφων)»

download περισσότερα
10/02/2016

Αρ.Πρωτ.:128/9-2-2016. Θέμα: «Ώρες λειτουργίας συμβολαιογραφείων»

περισσότερα
29/12/2015

Αρ.Πρωτ.:792/29-12-2015. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4356/2015 - "Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις"»

download περισσότερα
15/10/2015

Αρ.Πρωτ.:619/15-10-2015. Θέμα: «Εγγραφή στο μητρώο εκτελεστών διαθηκών»

download περισσότερα
12/10/2015

Ανακοίνωση Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. με αριθμ.πρωτ.578/9-10-15 - Υπενθύμιση υποβολής αιτήσεων για εγγραφή στο Μητρώο εκτελεστών διαθηκών, εκκαθαριστών, διαχειριστών κοινωφελών περιουσιών ή ιδρυμάτων και κηδεμόνων σχολαζουσών κληρονομιών, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2015

download περισσότερα
15/09/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 55η/9-9-2015 «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ.650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με την κληρονομική διαδοχή και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου»

download περισσότερα
07/09/2015

Αρ.Πρωτ.:521/4-9-2015. Θέμα:«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ.650/2012 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημοσίων εγγράφων στο τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου»

download περισσότερα
15/07/2015

Αρ.Πρωτ.:427/13-7-2015. Θέμα:«Άδεια απουσίας κατά το μήνα Αύγουστο»

περισσότερα