Παραμεθόριες Περιοχές - Αλλοδαποί

26/01/2012

Αρ.Πρωτ.:72/24-1-2012. Θέμα:«Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση προς την επιτροπή άρσης απαγορεύσεων δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας»

download περισσότερα
02/12/2011

Αρ.Πρωτ.:933/21-11-2011. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής του αρθρ.26 Ν.1892/1990 Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας»

download περισσότερα
14/10/2011

Αρ.Πρωτ.:847/13-10-2011. Θέμα:«Έκδοση βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών»

download περισσότερα
11/10/2011

Αρ.Πρωτ.:825/6-10-2011. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής αρθρ.26 Ν.1892/1990»

download περισσότερα
04/10/2011

Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου υπ' αριθμ.12/2011 σχετικά με "δικαιοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών σε παραμεθόριες περιοχές"

download
19/09/2011

Αρ.Πρωτ.:752/14-9-2011. Θέμα:«Παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
05/08/2011

Αρ.Πρωτ.:673/5-8-2011. Θέμα:«Παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
05/08/2011

Αρ.Πρωτ.:675/5-8-2011. Θέμα:«Παραμεθόριες περιοχές (Διόρθωση της με αριθμ.πρωτ.496/2011 εγκυκλίου μας)»

download περισσότερα
15/07/2011

Αρ.Πρωτ.:574/7-7-2011. Θέμα:«Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα»

download περισσότερα
17/06/2011

Αρ.Πρωτ.:496/17-6-2011. Θέμα:«Παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
11/03/2011

Αρ.Πρωτ.:183/1-3-2011. Θέμα:«Σύσταση επιτροπών αρθρ.29 Ν.1892/1990»

download περισσότερα
10/09/2010

Αρ.Πρωτ.:1080/31-8-2010. Θέμα:«Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα»

download περισσότερα
08/04/2009

Αρ.Πρωτ.:309/3-4-2009. Θέμα:«Εφαρμογή της θεωρίας του ελέγχου κατά την απόκτηση ακινήτου που κείται σε παραμεθόριες περιοχές από νομικό πρόσωπο»

download περισσότερα
10/02/2009

Αρ.Πρωτ.:101/30-1-2009. Θέμα:«Κατάρτιση συμβολαιογραφικής πράξης με συμβαλλόμενο αλλοδαπό υπήκοο τρίτης χώρας»

download περισσότερα
08/12/2008

Αρ.Πρωτ.:1163/3-12-2008. Θέμα:«Απόδειξη των στοιχείων ταυτότητας αλλοδαπών πολιτών, οι οποίοι αιτούνται άσυλο και στερούνται διαβατηρίου»

download περισσότερα
08/12/2008

Αρ.Πρωτ.:1154/2-12-2008. Θέμα:«Διευκρινίσεις σε θέματα χορήγησης ή μη επισημείωσης (apostille) σε έγγραφα που έχουν συνταχθεί στην Κυπριακή Δημοκρατία»

download περισσότερα
16/09/2008

Αρ.Πρωτ.:802/19-8-2008. Θέμα:«Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί καταργήσεως της επικύρωσης των εγγράφων συνταχθέντων υπό διπλωματικών και προξενικών πρακτόρων (Λονδίνο, 7/6/1968) η οποία κυρώθηκε από τη χώρα μας με το Ν.844/1978»

download περισσότερα
11/01/2008

Αρ.Πρωτ.:30/11-1-2008. Θέμα:«Οι παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
18/12/2007

Αρ.Πρωτ.:1187/18-12-2007. Θέμα:«Απαγόρευση κατάρτισης δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές του άρθρου 24 του Ν.1892/1990 και του Ν.Δ.22-24/6/1927»

download περισσότερα
06/12/2007

Αρ.Πρωτ.:1123/6-12-2007. Θέμα:«Τροποποίηση του άρθρου 85 του Ν.3386/2005 περί αλλοδαπών»

download περισσότερα
20/03/2007

Αρ.Πρωτ.:309/20-3-2007. Θέμα:«Σύμβαση της Χάγης»

download περισσότερα
01/03/2007

Αρ.Πρωτ.:219/1-3-2007. Θέμα:«Τροποποιήσεις του Ν.3386/2005 περί αλλοδαπών»

download περισσότερα
23/01/2007

Αρ.Πρωτ.:79/22-1-2007. Θέμα:«Απαλλαγή πρώτης κατοικίας για τους πολίτες της Βουλγαρίας και Ρουμανίας»

download περισσότερα
22/01/2007

Αρ.Πρωτ.:78/22-1-2007. Θέμα:«Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης»

download περισσότερα