Παραμεθόριες Περιοχές - Αλλοδαποί

22/12/2015

Αρ.Πρωτ.:776/17-12-2015. Θέμα:«Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις»

download περισσότερα
05/03/2015

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/4-3-2015 «Άρθρο 27 του Ν.4251/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 80/1-4-2014) "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις" - Υποχρεώσεις συμβολαιογράφων»

download περισσότερα
14/11/2014

Αρ.Πρωτ.:1128/10-11-2014. Θέμα:«Κύρωση Σύμβασης υπογραφείσας στις 15 Σεπτεμβρίου 1977 στην Αθήνα, περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων»

download περισσότερα
08/09/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 70η/3-9-2014 «Δημοσίευση νόμων 4278/2014 (Α’ 157), 4280/2014 (Α’ 159) και 4281/2014 (Α’ 160) – Τροποποίηση νόμων 1892/1990 και 998/1979»

download περισσότερα
02/06/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 56η/28-5-2014 «Παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4251/2014 "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις"»

download περισσότερα
09/04/2014

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 47η/8-4-2014 «Δημοσίευση Ν.4251/2014 (ΦΕΚ τ.Α’ 80/1-4-2014) - "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις"»

download περισσότερα
04/04/2014

Αρ.Πρωτ.:385/4-4-2014. Θέμα:«Ν.4251/2014 (ΦΕΚ τ.Α΄ 80/1-4-2014) - "Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις"»

download περισσότερα
31/10/2013

Αρ.Πρωτ.:715/29-10-2013. Θέμα:«Επιβολή τέλους για την επίθεση επισημείωσης της Σφραγίδας της Διεθνούς Σύμβασης της Χάγης»

download περισσότερα
03/10/2013

Αρ.Πρωτ.:656/30-9-2013. Θέμα:«Σύνταξη συμβολαιογραφικής πράξης αναγνώρισης εκτός γάμου και πληρεξουσίου σε δικηγόρο από κάτοχο δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (ασύλου)»

download περισσότερα
03/09/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 42η/29-8-2013 «Α) Εγκύκλιος 13/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών σε ορθή επανάληψη και Β) Εγκύκλιος 15/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρ.6 του Ν.4146/2013 (ΦΕΚ 90/18-4-2013 τευχ.Α)-Χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που είναι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Ελλάδα»

download περισσότερα
19/06/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 21η/17-6-2013 «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 παρ. 2 του Ν.4146/2013»

download περισσότερα
18/09/2012

Αρ.Πρωτ.:667/12-9-2012. Θέμα:«Συμβολαιογραφικές πράξεις με δικαιοπρακτούντες κατόχους δελτίου αιτήσαντος ασύλου αλλοδαπού»

download περισσότερα
07/06/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 26η/6-6-12 «Κοινοποίηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που δημοσιεύτηκε στο υπ' αριθμ.128 Α΄/1-6-2012 ΦΕΚ»

download περισσότερα
09/03/2012

Αρ.Πρωτ.:227/8-3-2012. Θέμα:«Επικύρωση εγγράφων σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης»

download περισσότερα
26/01/2012

Αρ.Πρωτ.:72/24-1-2012. Θέμα:«Δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση προς την επιτροπή άρσης απαγορεύσεων δικαιοπραξιών σε παραμεθόριες περιοχές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας»

download περισσότερα
02/12/2011

Αρ.Πρωτ.:933/21-11-2011. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής του αρθρ.26 Ν.1892/1990 Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας»

download περισσότερα
14/10/2011

Αρ.Πρωτ.:847/13-10-2011. Θέμα:«Έκδοση βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης χορήγησης ή ανανέωσης άδειας διαμονής πολιτών τρίτων χωρών»

download περισσότερα
11/10/2011

Αρ.Πρωτ.:825/6-10-2011. Θέμα:«Συγκρότηση επιτροπής αρθρ.26 Ν.1892/1990»

download περισσότερα
04/10/2011

Γνωμοδότηση της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου υπ' αριθμ.12/2011 σχετικά με "δικαιοπραξίες φυσικών ή νομικών προσώπων με ιθαγένεια ή έδρα εντός των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών σε παραμεθόριες περιοχές"

download
19/09/2011

Αρ.Πρωτ.:752/14-9-2011. Θέμα:«Παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
05/08/2011

Αρ.Πρωτ.:673/5-8-2011. Θέμα:«Παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα
05/08/2011

Αρ.Πρωτ.:675/5-8-2011. Θέμα:«Παραμεθόριες περιοχές (Διόρθωση της με αριθμ.πρωτ.496/2011 εγκυκλίου μας)»

download περισσότερα
15/07/2011

Αρ.Πρωτ.:574/7-7-2011. Θέμα:«Χώρες για τις οποίες απαιτείται ή όχι θεώρηση εισόδου στην Ελλάδα»

download περισσότερα
17/06/2011

Αρ.Πρωτ.:496/17-6-2011. Θέμα:«Παραμεθόριες περιοχές»

download περισσότερα