Πολεοδομικές Διατάξεις

09/08/2013

Αρ.Πρωτ.:591/9-8-2013. Θέμα:«Ν.4178/2013 (ΦΕΚ τ.Α’ 174/8-8-2013) "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις"»

download περισσότερα
09/08/2013

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 36η/9-8-2013 «Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/8-8-2013 τευχ.Α΄) "Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις"»

download περισσότερα
10/06/2013

Αρ.Πρωτ.:427/10-6-2013. Θέμα:«Διευκρινίσεις για το Ν.4014/2011»

download περισσότερα
05/04/2013

Αρ.Πρωτ.:242/3-4-2013. Θέμα:«Χρήση Γης περιοχής Κ.Σχολαρίου»

download περισσότερα
21/02/2013

Αρ.Πρωτ.:154/20-2-2013. Θέμα:«Ν.4122/2013 (ΦΕΚ τ.Α΄ 42) περί ενεργειακής απόδοσης κτιρίων»

download περισσότερα
08/02/2013

Αρ.Πρωτ.:106/6-2-2013. Θέμα:«Κοινοποίηση Ν.4117/2013»

download περισσότερα
18/01/2013

Αρ.Πρωτ.:31/15-1-2013. Θέμα:«Συμπληρωματικές διευκρινίσεις (έγγραφο με αριθμ.πρωτ.Οικ.1230221/21-12-2012 της Κτηματολόγιο Α.Ε., σχετικά με τις βεβαιώσεις μηχανικών Ν.4014/2011)»

download περισσότερα
07/11/2012

Αρ.Πρωτ.:846/2-11-2012. Θέμα:«Σύνταξη βεβαίωσης μηχανικού του αρ.23 του ν.4014/2011 σε περίπτωση αναστολής λειτουργίας υπηρεσιών του πληροφοριακού συστήματος του Τ.Ε.Ε.»

download περισσότερα
02/08/2012

Αρ.Πρωτ.:613/1-8-2012. Θέμα:«Συμβολαιογραφικές πράξεις μεταβίβασης ακινήτων, σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας κλπ μετά την ισχύ του Ν.4014/2011»

download περισσότερα
25/06/2012

Αρ.Πρωτ.:518/22-6-2012. Θέμα:«Δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων»

download περισσότερα
13/06/2012

Αρ.Πρωτ.:491/13-6-2012. Θέμα:«Εφαρμογή του Ν.4014/2011»

download περισσότερα
24/04/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 24η/24-4-12 «N.4067/2012 (ΦΕΚ 79/9.4.2012) [Νέος Οικοδομικός Κανονισμός]»

download περισσότερα
30/03/2012

Αρ.Πρωτ.:280/30-3-2012. Θέμα:«Συμπληρωματικές διευκρινήσεις της Κτηματολόγιο Α.Ε.-Επαναδιατύπωση του με αριθμ.πρωτ.274/28-3-12 εγγράφου μας»

download περισσότερα
29/03/2012

Αρ.Πρωτ.:274/28-3-2012. Θέμα:«Συμπληρωματικές διευκρινήσεις της Κτηματολόγιο Α.Ε. για το Ν.4014/11»

download περισσότερα
28/03/2012

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 20η/28-3-12 «Ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 49 παρ.3 του Ν.4042/2012»

download περισσότερα
15/02/2012

Αρ.Πρωτ.:145/14-2-2012. Θέμα:«Δημοσίευση του Ν.4042/12 σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων»

download περισσότερα
10/02/2012

Αρ.Πρωτ.:138/9-2-2012. Θέμα:«Νέα διάταξη σχετικά με την προσάρτηση τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων»

download περισσότερα
17/01/2012

Αρ.Πρωτ.:41/16-1-2012. Θέμα:«Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης (Διόρθωση της υπ' αριθμ.21/9-1-12 εγκυκλίου μας - Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ υπ' αριθμ.382/12-1-12)»

download περισσότερα
13/01/2012

Αρ.Πρωτ.:21/9-1-2012. Θέμα:«Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης»

download περισσότερα
02/12/2011

Αρ.Πρωτ.:949/28-11-2011. Θέμα:«Δημοσίευση του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄ 249/25-11-11)

download περισσότερα
28/11/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 87η/28-11-11 «Παρατηρήσεις για το Ν.4030/2011»

download περισσότερα
15/11/2011

Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. 82η/15-11-11 «Κοινοποίηση κειμένου σχεδίου νόμου με τίτλο:"Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις"»

download περισσότερα
21/10/2011

Αρ.Πρωτ.:857/19-10-2011. Θέμα:«Διευκρινήσεις για το Ν.4014/2011 περί αυθαιρέτων»

download περισσότερα
04/10/2011

Αρ.Πρωτ.:803/30-9-2011. Θέμα:«Μη εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.23 του Ν.4014/2011 στις προσημειώσεις υποθήκης»

download περισσότερα